دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون مرحله اول ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت استاد مطهری

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون مرحله اول ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

آزمون مرحله اول ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت ، روز های نهم و دهم خرداد ماه 1397 از طریق سامانه ضمن خدمت فرهنگیان فعال می شود

همکاران محترم می توانند با مراجعه به این سامانه نسبت به انجام آزمون اقدام کنند.

در ادامه برخی از سوالات این آزمون برای شما عزیزان آماده شده است.

امیدواریم مورد استفاده شما فرهنگیان عزیز قرار گیرد.

همچنین میتوانید با خرید مجموعه کامل نمونه سوالات و محتوای مرحله چهارم

ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت ، علاوه بر این سوالات ، لیست کاملی از بقیه سوالات این آزمون را نیز مشاهده کنید.

قیمت : 2900 تومان ( کمتر از 3 هزار تومان)

نمونه سوالات آزمون چهارم ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان + محتوای مرحله چهارم

دانلود رایگان سری اول نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

1.معنی کمال مطلق و علم مطلق و قدرت و اراده مطلقه چیست؟

 جواب- این است که محدود و مشروط به چیزی نیست و مستلزم بی نیازی خداوند است.

2.ثنا و ستایش خدا به صفات و اوصافی که مخصوص خداست یعنی اوصافی که مفهومش  کمال مطلق است.آن چیزی است که انسان در عبادت قولی و عملی خود ابراز میدارد؟

 جواب- درست

3.تسبیح و تنزیه خدا از هرگونه نقص و کاستی از قبیل فنا محدودیت نادانی ناتوانی بخل  ستم و امثال اینها. آن چیزی است که انسان در عبادت قولی و عملی خود ابراز میدارد.

 جواب- درست

4.سپاس و شکر خدا به عنوان منشا اصلی………..

جواب- خیرها و نعمتها و اینکه نعمتهای ما همه و همه از اوست و غیر او وسیله هایی است که او قرار  داده است.

5.ابراز تسلیم محض و اطاعت محض در برابر او و اقرار به اینکه او بلاشرط مطاع است و استحقاق اطاعت و تسلیم دارد. آن چیزی است که انسان در عبادت قولی و عملی خود ابراز  میدارد.

 جواب- درست

6.او از آن جهت که خداست شایسته …………. است و ما از آن جهت که بنه هستیم  شایسته ……….

 جواب- فرمان دادن – اطاعت و تسلیم در برابر او

7.جز او )خدا( کسی منعم اصلی و منشا اصلی نعمتها که همه سپاسها به او برگردد  نیست.

 جواب- درست

8.جز او هیچ موجوی استحقاق مطاع محض بودن و تسلیم محض در برابر او شدن را ندارد  آن چیزی است که انسان در عبادت قولی و عملی خود ابراز میدارد.

 جواب- درست

9.هر اطاعتی مانند اطاعت از پیامبر و امام و حاکم شرعی اسلامی و پدر و مادر یا معلم باید  به ………

 جواب- اطاعت از او)خدا( و رضای او منتهی شود وگرنه جایز نیست.

10.در انسان زمینه چیزی وجود دارد که ما آن را ………. مینامیم.

 جواب- عشق

11.عشق چیزی است ………….

 جواب- مافوق محبت.محبت در حد عادی در هر انسانی موجود است و انواع مختلف نیزی دارد.

12.محبت در حد عادی در هر انسانی موجود است و انواع مختلف نیزی دارد.

 جواب- درست

13. در زبان عربی کلمه عشق وجود دارد.

 جواب- درست

14.عشقه نام ………..

 جواب- نام گیاهی است که در فارسی به آن پیچک میگویند که به هرچیز برسد به دور آن میپیچد

15.عشق نوعی توحد و تاحد در فرد بوجود میآورد.

 جواب- درست

16.راجع به اینکه اصلا ماهیت این حالت)عشق(چیست خود یکی از موضوعات ……. شده  است.

 جواب- فلسفه

17.بوعلی سینا رساله ای دارد در عشق و همچنین ملاصدرا در کتاب اسفار در بخش الهیات صفحات زیادی حدود چهل صفحه را اختصاص داده است به تفسیر ماهیت عشق که این حالت  چیست که در انسان پیدا میشود.

 جواب- درست

18.ملاصدرا در کتاب ……. در بخش الهیات صفحات زیادی حدود چهل صفحه را اختصاص داده  است به تفسیر ماهیت …….. که این حالت چیست که در انسان پیدا میشود.

 جواب- اسفار – عشق

19. عشق بیماری است.

 جواب- نادرست

 20. عشق موهبت است.

 جواب- درست

21. این سخن که عشق بیماری است امروزه تابع ندارد.

 جواب- درست

22. بعضی نظرات این است که عشق یک نوع بیشتر نیست و آن همان عشق جنسی است  یعنی ریشه عضوی دارد.

 جواب- درست

23. گروهی عشق را ؛ همین عشق انسان به انسان را دو نوع میدانند.

 جواب- درست

24.چه کسانی عشق را دو نوع میدانند؟

ابوعلی سینا – خواجه نصیرالدین توسی – ملاصدرا

25.انواع عشق از نظر کسانی که آن را دو نوع میدانند عبارتست از عشق جنسی که این  نوع عشق را عشق مجازی میدانند نه عشق حقیقی و بعضی دیگر را روحانی و نفسانی.

 جواب- درست

26.در عشق جسمانی چون منشا آن …………. است با ………….. پایان میگیرد.

 جواب- غریزی – رسیدن به معشوق و ارضاء غریزه

27.اگر مبدا عشق جسمانی ترشحات داخلی باشد با ارضاء شدنش ……..

 جواب- تمام میشود.

28.به تعبیر …………….. در برخی از عشقها مشاکله بین النفوس یعنی …………… وجود  دارد.

 جواب- خواجه نصیرالدین توسی – همشکلی بین روحها

29.در روح انسان یک بذری برای عشق روحانی و نفسانی وجود داردکه اگر هم مادیتی  باشدفقط محرک است.

 جواب- درست

30.معشوق حقیقی انسان یک ………….. است که روح انسان با او متحد میشود و به او  میرسد و او را کشف میکند و در واقع معشقوق حقیقی در …………….. است.

 حقیقت ماوراء طبیعی – درون انسان

31.معشوق حقیقی در درون انسان نیست.

 جواب- نادرست

32.معشوق حقیقی انسان ذات باریتعالی است.

 جواب- درست

33.معشوق حقیقی انسان ذات باریتعالی است.و به هرچیز دیگری هرگاه عشق روحانی پیدا کند زنده شدن همان ……….. است که عشق به ……… است و در واقع پرتوی است از  پرستش ………….

 جواب- عشق حقیقی – ذات حق – معشوق حقیقی

34.بشر عشق را ستایس میکند اما آنچه از مقوله شهوت است قابل ستایش نیست.

 جواب- درست

35.قسمت بزرگی از ادبیات دنیا را ………. عشق تشکیل میدهد.

 جواب- تقدیس

36.برای بشر عظمت و شکوه است که در مقابل معشوق از خود چیزی ندارد و هرچه هست  اوست.و به تعبیر دیگر ………….

 جواب- فناء عاشق در مقابل معشوق

37.در اخلاق چیزی است که با منطق منفعت جور در نمیآید ولی ……… فضیلت است مانند  ایثار

 جواب- فضیلت

38.مسئله عشق با مسئله شهوت متفاوت است چون اگر شهوت باشد یعنی …………

 جواب- شیئی را برای خود خواستن

39.فرق میان شهوت و غیر شهوت در چیست؟

 جواب- اگر شهوت باشد یعنی شیئی را برای خود خواستن

40.از آنجا که کسی عاشق دیگری است و مسئله شهوت است هدف چیست؟

 جواب- تصاحب معشوق و از وصال او بهرهمند شدن

41.در عشق مسئله وصال و تصاحب مطرح نیست.

 جواب- درست

42.در عشق مسئله فنای عاشق در معشوق مطرح است.یعنی باز با منطق ………..

 سازگار نیست.

 جواب- خودمحوری

43.در شعر « عشق قهار است و من مقهور عشق      چون قمر روشن شدم از نور عشق »  چه مسئله ای مطرح است؟

 جواب- عشق و پرستش

44.عشق انسان را میرساند به مرحله ای که میخواهد از معشوق خدایی بسازد و از  خود بنده ای.

 جواب- درست

45.نظریه سومی که در مورد انواع عشق وجود دارد میخواسته بین دو نظریه قبلی را  جمع کند.

 جواب- درست

46.نظریه ی فروید روانکاو معروف این است که همه چیز و بطریق اولی عشق را نیز

 ………… میداند.

 جواب- جنسی

47.فروید علم دوستی و خیر و فضیلت و پرستش و عشق و همه چیز را جنسی میدان.درست

48.نظریه فروید درباره عشق الان مورد قبول همه است.

 جواب- نادرست

49.« یکدم ار مجنون ز خود غافل شدی       ناقه گردیدی و واپس آمدی » به چه مسئله ای  اشاره دارد؟

 جواب- تضاد دو عشق

50.« ای ناقه چو هردو عاشقیم       ما دو ضد پس همراه نالایقیم » به کدام مسئله اشاره  دارد؟

 جواب- تضاد دو عشق

51.« عشق مولا کی کم از لیلاستی      بنده بودن بهر او والاستی » به کدام کسئله اشاره  میکند؟

 جواب- تضاد دو عشق

52.هنگامی که مجنون خود را از شتر به پایین افکند و گفت: من عاشقم تو هم عاشق.من عاشق لیلی عستم و از آن طرف باید بروم تو عاشق بچه ات هستی بطرف طویله باید  بروی.ما دو تا باهمدیگر نمیتوانیم برویم. به کدام مسئله اشاره کرده است؟

 جواب- تضاد دو عشق

53.آن سلسله از اعمال بشر که با افعال طییعی متفاوت است و در همه افراد بشر وجود دارد و همه افراد بشر آن کارها را تقدیس و ستایش میکنند و شرافتمندانه و انسانی و مافوق کارهای طبیعی میخوانند از مقوله پرستش هستند.بعضی اینگونه افعال را از نوع عاطفه و محبت میدانند. و بعضی دیگر از نوع عقل و دانش و فهم و بعضی از نوع اراده قوی  و بعضی ندای وجدان انسان و بعضی از مقوله زیبایی.

 جواب- درست

54.کسی که کار اخلاقی میکند حتی آنکس که در شعور آگاه خودش خدا را نمیشناسد و به وجود خدا اعتراف ندارد و یا فرضا اعتراف دارد ولی در شعور آگاه خودش این کار را برای

رضای خدا انجام نمیدهد و با این کار خداپرستی نمیکند.کار اخلاقی او یک نوع خداپرستی و  پرستش ناآگاهانه است.

 جواب- درست

55. ممکن است خداپرستی ناآگاهانه باشد.

 جواب- درست

56.خداشناسی ناآگاهانه داریم.یعنی همه مردم در عمق فطرتشان و در اصطلاح امروز  ناآگاهانه خدای خودشان را میشناسند.

 جواب- درست

57.تفاوت افراد مردم در خداشناسی در مرحله ………. است.

 جواب- آگاهانه

58.انسان دارای دو نوع شعور است.

 جواب- درست

59.انواع شعور انسان عبارتند از ………

 جواب- شعور ظاهر و شعور مغفول عنه

60. شعور ظاهر یعنی …………

 جواب- شعوری که خود انسان از آن اطلاع و آگاهی دارد.

61.شعور مغفول عنه یعنی …………….

 جواب- شعوری که آن هم خودش نوعی آگاهی است ولی ظاهرا انسان از آن بیخبراست.

62.« همچو میل کودکان با مادران      سر میل خود نداند در لبان » اشاره به کدام نوع شعور  دارد؟

 جواب- ناآگاهانه

63.مثالی برای شعور آگاهانه ) مغفول عنه ( مثل طفل است از نظر غریزه.

 جواب- درست

64.علمای روانکاوی امروز معتقدند که بیشترین قسمت شعور انسان شعور ………….

 اوست و کمترین بخش شعور انسان آن شعوری است که ………………..

 جواب- مغفول عنه – انسان از وجود آن آگاه است

65.قسمت عمده روح شما از این شمائی که الان دارید به حرف من گوش میکنید مخفی  است.

 جواب- درست

66.عالم طبیعت به تعبیر قرآن عالم ………….. است در مقابل عالم ……………

 جواب- شهادت – غیب و حقایق مخفی

67.مگر میشود پرستش ناآگاهانه باشد؟

 جواب- بله.تو خیلی چیزها را نمیدانی انجام میدهی و خودت نمیدانی.خودت خودت را نمیشناسی

68.انسان به حسب فطرت کارهای اخلاقی را شریف و شرافتمندانه میداند با اینکه از خود گذشتگی است و با منطق طبیعی سازگار نیست و حتی با منطق عملی سازگار نیست  انسان اینکارها را انجام میدهد.

 جواب- درست

69.عقل عملی یعنی عقلی که به انسان میگوید خودت و منافع خود را باید حفظ بکنی.درست

70.اخلاق از مقوله …………. است.

 جواب- عبادت و پرستش

71.انسان به همان میزان که خدا را ناآگاهانه پرستش میکند ناآگاهانه هم یک سلسله

 …………. را پیروی میکند.

 جواب- دستورهای الهی

72.وقتی که انسان شعور …….. تبدیل بشود به شعور ………… که پیغمبران برای همین  آمده اند.آن وقت دیگر تمام کارهای او میشود اخلاقی.

 جواب- ناآگاه – آگاه

73.پیغمبران آمده اند برای اینکه ما را به فطرت خودمان سوق بدهند و آن شعور ناآگاه و آن  امر فطری را تبدیل کنند به یک امر آگاهانه.

 جواب- درست

74.« ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین » به چه مسئله ای اشاره  دارد؟

 جواب- اخلاق و پرستش

75.« ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین » با کدام گزینه مرتبط است؟

جواب- وقتی برنامه زندگی ما براساس تکلیف و رضای حق تنظیم شد آن وقت خوردن ما خوابیدن ما راه

رفتن ما حرف زدن ما و خلاصه زندگی و مردن ما یکپارچه میشود اخلاق یعنی یکپارچه میشود کارهای  مقدس.

76.وقتی برنامه زندگی ما براساس تکلیف و رضای حق تنظیم شد آن وقت خوردن ما خوابیدن ما راه رفتن ما حرف زدن ما و خلاصه زندگی و مردن ما یکپارچه میشود اخلاق یعنی  یکپارچه میشود کارهای مقدس.

 جواب- درست

77.پرستش حقیقتی است که در همه موجودات عالم وجود دارد و موجودی در عالم نیست  که پرستنده حق نباشد.

 جواب- درست

78.آن کسی که غیر خدا را میجوید محرک اصلیش ………… است.اشتباه در مصداق کرده  است.

 جواب- جستجوی خدا

79.« و بعثهم فی سبیل محبته » به چه مسئله ای اشاره دارد؟

 جواب- پرستش در هستی

80.« و بعثهم فی سبیل محبته » به کدام مسئله ای اشاره دارد؟

حتی آنکسی که غیر خدا را میجوید محرک اصلیش جستجوی خداست.اشتباه در مصداق کرده  است.تمام وجود در طریق محبت الهی در حرکتند.

بخش دوم نمونه سوالات دوره ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری

1.جوششی است از اعماق ذرات عالم که عطر جانبخشش همه جا گسترده و پرتو انوارش  هستی را روشن ساخته تعریف چیست؟

 جواب- پرستش

2.پرستش چیست؟

 جواب- ندای فطرت انسان و راز آفرینش و اصلی ترین نیاز بشر

3.عبادت چیست؟

 جواب- سرلوحه تعالیم انبیا و نشانه ی ایمان است

4.عبودیت حق چیست؟

 جواب- عالی ترین رتبه ای که آدمی میتواند به آن نایل شود

5.در راس همه ی عبادات و سرلوحه برنامه های تربیتی و پرورشی اسلام چیست؟

 جواب- نماز

6.نماز معراج مومن است.

 جواب- درست

7.چطور آدمی به مراحل کمال شایسته ی خود نایل میگردد؟

 جواب- گام نهادن در طریق عبودیت با آگاهی و اخلاص

 هم معنا با جمله ی بالا  )رسد آدمی که بجز خدا نبیند-بنگر که تا حد است مقام آدمیت(

8.شاخص ترین جلوه ی عبودیت حق چیست؟

 جواب- نماز

9.هدف ستاد اقامه نماز چیست؟

 جواب- ایجاد پیوند عمیق و ارتباط تنگاتنگ انسان ها با آفریدگار خویش

10.قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن – ظلمات است بترس از خطر گمراهی

 جواب- یاری خواستن از یکی از بندگان خدا

11.یکی از پایدارترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و یکی از اصیل ترین ابعاد وجود  آدمیچیست؟

 جواب- حس نیایش و پرستش

12.پیامبران پرستش کردن را به میان مردم آوردند؟

 جواب- نادرست

 13 .پیامبران نوع آداب و اعمالی که باید پرستش به آن صورت شکل گیرد را ب مردم آموختند.

 جواب- درست

14. بشر ابتدا موحد و یگانه پرست بوده است

 جواب- درست

15.حس پرستش به چه چیزی تعبیر می شود؟

 جواب- حس دینی

16.نقل از اریک فروم:

انسان ممکن است جانداران یا درختان یا بتها …. بپرستد….مساله بر سر این نیست که دین دارد یا  ندارد.مساله بر سر این است که کدام دین را دارد.

17.ویلیام جیمز بنا بر نقل اقبال:

 انگیزه نیایش . نتیجه ضروری این امر است که در عین…..

 حقیر ترین فرد بر روی زمین با این توجه عالی خود را واقعی و با ارزش احساس میکند

18.حس تقدیس بشر یعنی؟

 جواب- ستایش شدن خود به وسیله دیگران

19.احساس غریزی به کمالی برتر که در او نقصی نسیت و جمالی بدون زشتی ؟

 جواب- حس نیایش

20.پرستش مخلوقان یعنی؟

 جواب- انحراف از حس نیایش

21. سخن اینشتاین چیست؟

 جواب- در این حال فرد به کوچکی آمال و اهداف بشری پی میبرد و …..

22.عبادت و پرستش نشان دهنده ی چیست؟

 جواب- یک امکان و یک میل

23.از مختصات انسان چیست؟

 جواب- امکان بیرون رفتن از مرز امور مادی و میل به پیوستن به افق بالاتر و وسیع تر

24.اساسی ترین پیام قران و پایه ی تمام پیام ها چیست؟

 جواب- پیام توحید

25.پیام توحید اختصاص به پیامبر خاتم ندارد و سرلوحه رسالت همه ی پیامبران است

 جواب- درست

 26 . از نظر قرآن مسئله به این شکل مطرح است که….

جواب- هیچگاه به مردم نمیگوید که شما باید اولا موجودی را عبادت کنید و ثانیا موجودی که عبادت می- کنید باید خدا باشد.

27.قرآن به مردم میگوید که شما باید اولا موجودی را عبادت کنید و ثانیا موجودی که عبادت  میکنید باید خدا باشد.

 جواب- نادرست

28.از منظر قرآن انسان نمیتواند بدون …………. زیست کند.

 جواب- عبادت

29.همه مردم به شکلی و بنوعی عبادت و پرستش دارند و این پرستش جزء غرائز ذاتی و  فطری بشر است.

 جواب- درست

30.بشر فطرتا گرایش دارد که یک چیزی را ……………

 جواب- تقدیس و تنزیه کند و خویشتن را به او نزدیک نماید.

31.همه مادیون پرستنده هستند.

 جواب-درست

32.جمله ی «من میخواهم انسان را از پرستیدن غیر انسان آزاد سازم؛تا انسان خود را  بپرستد»از کیست؟

 جواب- کارل مارکس

33.کارل مارکس توجه دارد که انسان باید چیزی را پرستش کند ولی بگفته خود میخواهد  چه چیزی را نشان دهد؟

 جواب- معبود حقیقی

34.پیام قرآن این است که ای انسان! …………………. را بپرست.

 جواب- رب خودِ؛پروردگار خود؛صاحب اختیار خودت

35.آیه ی «الذّی خلقکم و الذّین م ن  قبلکم» با کدام گزینه مرتبط است؟

 جواب- پرستش فطری بشر

36.از کدام گزینه به عنوان پرستش تعبیر میشود؟

جواب- شناخت خدای یگانه به عنوان کاملترین ذات با کاملترین صفات منزه از هرگونه نقص و کاستی و  شناخت رابطه او با جهان که آفرینندگی نگهداری و فیاضیت عطوفت و رحمانیت است.

37 . از شناخت خدای یگانه به عنوان کاملترین ذات با کاملترین صفات منزه از هرگونه نقص و کاستی و شناخت رابطه او با جهان که آفرینندگی نگهداری و فیاضیت عطوفت و رحمانیت  است.به چه عنوانی تعبیر میشود؟

 جواب- پرستش

38.پرستش نوعی رابطه ………………

 جواب- خاضعانه و ستایشگرانه و سپاسگزارانه است که انسان با خدای خود برقرار میکند.

39.کدام نوع رابطه را انسان تنها با خدای خود میتواند برقرار کند؟

 جواب- پرستش که نوعی رابطه خاضعانه و ستایشگرانه و سپاسگزارانه است.

40.پرستش در مورد غیر خدا………….

 جواب- نه صادق است نه جایز

41…………….. ایجاب میکند که هیچ مخلوقی را در مقام پرستش شریک خدا نسازیم.

 جواب- شناخت خداوند به عنوان یگانه مبدا هستی و یگانه صاحب و خداوندگار همه چیز

42. قرآن کریم تاکید و اصرار زیاد دارد بر اینکه عبادت و پرستش باید…………

 جواب- مخصوص خدا باشد.

43.هیچ گناهی مانند شرک به خدا نیست.

 جواب- درست

44.پرستش چند نوع است؟

 جواب- قولی و عملی

45.پرستش یا قولی است یا عملی.

 جواب- درست

46.پرستش قولی عبارت است از…………….

جواب- یک سلسله جمله ها و اذکار که به زبان میگوییم مانند قرائت حمد و سوره و اذکاری که در رکوع و  سجود و تشهد نماز میگوییم و ذکر لبیک که در حج میگوییم.

47.یک سلسله جمله ها و اذکار که به زبان میگوییم مانند قرائت حمد و سوره و اذکاری که در رکوع و سجود و تشهد نماز میگوییم و ذکر لبیک که در حج میگوییم چه نوع پرستش  است؟

 جواب- پرستش قولی

48.پرستش عملی مانند ………….

 جواب- قیام و رکوع و سجود در نماز یا وقوف عرفات و مشعر و طواف در حج.

49 قیام و رکوع و سجود در نماز یا وقوف عرفات و مشعر و طواف در حج جزء کدام نوع از  پرستش است؟

 جواب- پرستش عملی

50.غالبا عبادتها مشتمل است بر…………

 جواب- هم جزء قولی و هم جزء عملی پرستش مانند نماز و حج

51.نماز و حج مشتمل بر کدان نوع پرستشند؟

 جواب- هم جزءقولی و هم جزء عملی

52.اعمال انسان بر چند نوع است؟

جواب- بعضی از اعمال خالی از منظور خاص است و بهعنوان علامت یک چیز دیگر صورت نمیگیردبلکه صرفا به خاطر اثر طبیعی و تکوینی خودش صورت میگیرد.ولی برخی از کارها را بهعنوان علامت یک  سلسله مقصودها و ابراز نوعی احساسات انجام میدهیم.

53.بعضی از اعمال خالی از منظور خاص است و بهعنوان علامت یک چیز دیگر صورت نمی- گیرد.

 جواب- درست

54.مثال یک کشاورز از آن جهت یک سلسله کارهای مربوط به کشاورزی را انجام میدهد که  اثر طبیعی آن کارها را بگیرد.جزء کدام دسته از اعمال است؟

جواب- بعضی از اعمال خالی از منظور خاص است و بهعنوان علامت یک چیز دیگر صورت نمیگیردبلکه  صرفا به خاطر اثر طبیعی و تکوینی خودش صورت میگیرد.

55.بیشتر کارهای انسان از نوع ………. است و کمترین آن از نوع ……….

 جواب- اول-دوم

56.قسمتی از کارهای انسان از این نوع است که کاری برای ابراز مقصودی و نشان دادن  احساسی صورت میگیرد.

 جواب- درست

57.قسمتی از کارهای انسان از این نوع است که کاری برای ابراز مقصودی و نشان دادن  احساسی صورت میگیرد.این نوع کار در حکم………………

جواب- کلمات و جواباظ و لغات مستعمل و رایج است که برای افاده یک منظور و ابراز یک نیت به کار می- رود.

58.پرستش چه قولی و چه عملی یک کار ……………

 جواب- معنی دار است.

59.انسان با اقوال عابدانه خویش حقیقت بلکه حقایقی را ابراز میدارد و با اعمال عابدانه خود از قبیل رکوع و سجود و وقوف و طواف و امساک همان را میخواهد بگوید که با اذکار  قولی خود میگوید.

 جواب- درست

سری سوم نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان مرحله اول

1.« و ان من شی الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم » به کدام گزینه اشاره دار؟

جواب- پرستش در هستی

2.« افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السموات و الارض » به چه مسئله ای اشاره  دارد؟

جواب- پرستش در هستی

3. « ولله یسجد من فی السموات و الارض » به کدام مسئله اشاره دارد؟

جواب- پرستش در هستی

4. « سبح لله ما فی السموات و ما فی الارض » با کدام گزینه مرتبط است؟

جواب- پرستش در هستی

5. « خبر داری که سیاحان افلاک    چرا گردند گرد مرکز خاک » به کدام گزینه ربط دارد؟

جواب- پرستش در هستی

6.« چه میخواهند از این منزل بریدن    که میجویند از این مهمل کشیدن » به کدام گزینه  ربط دارد؟

جواب- پرستش در هستی

7.« در این محرابگه معبودشان کیست    از این آمد شدن مقصودشان چیست» با کدام  گزینه مرتبط است؟

جواب- پرستش در هستی

8.« همه هستند سرگردان چو پرگار      پدید آرنده خود را طلبکار » به چه مسئله ای  اشاره دارد؟

جواب- پرستش در هستی

9.« ره رو منزل غشقیم و ز سرحد عدم      تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم » به  کدام ربط دارد؟

جواب- پرستش در هستی

10.« روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست     منت خاک درت بر بصری نیست که  نیست » به کدام گزینه ربط دارد؟

جواب- پرستش در هستی

11.«ناظر روی تو صاحب نظرانند آری     سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست » به کداک گزینه مربوط است؟

پرستش در هستی

12.در بیت «ناظر روی تو صاحب نظرانند آری     سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست » گروه صاحب نظر آنهایی هستند که تو را میبینند و میفهمند که میبینند و درک  میکنند و گروهی دیگر آنهایی هستند که میبینند و خودشان نمیفهمند که میبینند.

جواب- درست

13.حاجی سبزواری صاحب کتاب منظومه که حکیم و فیلسوف و عارف فوق العاده متقی  است شهرتش به علمش است ولی مقام عملش بالاتر است.

جواب- درست

14.« شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست     منظر روی تو زیب نظری نیست  که نیست » به کدام گزینه مربوط است؟

جواب- پرستش در هستی

15.« نیست یک مرغ دلی کش نفکندی به قفس    تیر بیداد تو تا پر به پری نیست که نیست

» به کدام گزینه مربوط است؟

جواب- پرستش در هستی

16.« ز فغانم به فراغ رخ زلفت ز فغان     سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست

» به کدام گزینه مربوط است؟

جواب- پرستش در هستی

17.« نه همین از غم او سینه ما صد چاک است    داغ او لاله صفت بر جگری نیست که  نیست » به کدام گزینه مربوط است؟

جواب- پرستش در هستی

18.« موسی نیست که دعوی اناالحق شنود    ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که  نیست » به کدام گزینه مربوط است؟

جواب- پرستش در هستی

19.« چشم ما دیده خفاش بود ورنه تو را     پرتو حسن به دیوار و دری نیست که نیست »  به کدام گزینه مربوط است؟

جواب- پرستش در هستی

20.« گوش اسرار شنو نیست وگرنه اسرار     برش از عالم معنا خبری نیست که نیست »  به کدام گزینه مربوط است؟

جواب- پرستش در هستی

21.این سخن قرآن است که: ذره ای از ذرات عالم نیست که …………. نباشد همچنانکخ انسانی نیست ولو ناآگاه که ………………. نباشد.

پرستنده حق – پرستنده حق

22.« و ان من شی الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم » به چه مسئله ای اشاره  دارد؟

جواب- پرستش در هستی

23.پرستش در منطق قرآن منحصر نیست به پرستش ………. که شاید در بسیاری از انسان  ها ناقص ترین اقسام پرستشهاست.

جواب- آگاهانه انسان

24.فارابی جمله ای دارد که میگوید:« صلت السماء بدورانها و الارض برججانها والمطر  بهطلانه والماء بسیلانه » به چه موضوعی اشاره میکند؟

جواب- پرستش در هستی

25.فارابی میگوید آسمان که گردش میکند آن گردش نماز و عبادت و پرستش آسمان است و زمین که تکان میخورد همین جور.باران که ریزش میکند آن ریزش پرستش اوست  آب که جریان پیدا میکند آن جریان پرستش و عبادت اوست.

جواب- درست

26.« جمله ذرات عالم در نهان    با تو میگویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیر و با هشیم   با شما نامحرمان ما خامشیم

چه شما سوی جمادی میروید    محرم جان خدادان کی شوید » به کدام موضوع اشاره  دارد؟

جواب- پرستش در هستی

27.شعور از مختصات انسان و حیوان نیست در گیاهها هم هست و حتی منحصر به گیاهها  هم نیست در جمادات هم مرتبه ای از شعور وجود دارد.

جواب- درست

28.نکته:پرورش حس ها در اسلام  بر روی اصل معینی است

29.مبنای بسیاری از عبادات اسلامی و سایر تعلیمات اسلامی چیست؟

جواب- پرورش اراده و کسب مالکیت بر نفس و آزادی معنوی از حکومت مطلقه میلها

30.از جمله چیز هایی که باید به آن در درجه اول در خودمان و فزرندانمان پرورش دهیم  چیست؟

جواب- حس پرستش و عبادت به همان معنای واقعی

31.چه زمانی یکی از ارکان اسلامی در ما پیدا میشود؟

جواب- زمانی که حس پرستش و عبادت در ما پرورش یابد

32.نکته: تعلیمات هیچ پیامبری از عبادت خالی نبوده است

33.سرلوحه همه ی تعلیمات چیست؟

جواب- عبادت

34.نکته: روح عبادت ذکر است) یاد خدا(

35.مفهوم بیت حافظ  نه حافظ را حضور درس خلوت   نه انشمند را علم الیقینی  چیست؟

جواب- حضور و خلوت )یعنی در عبات فقط خودش باشد و خدای خودش(

36.مفهوم جمله ای از ناپلعون مغز من مثل این کشورهای عطاری است.هر کدام را که  بخواهم…… چیست؟

جواب- حضور و خلوت )یعنی در عبات فقط خودش باشد و خدای خودش(

37.بر سر آنم که گر ردست برآید    دست به کاری زنم که غصه سرآید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد     دیو چو بیرون روز فرشته درآید  مفهومش  چیست؟)حافظ(

جواب- حضور و خلوت )یعنی در عبادت فقط خودش باشد و خدای خودش(

38.« صحبت حکام ظلمت شب یلداست    نور ز خورشید جوی بو که برآید

بر در ارباب بی مروت دنیا              چند نشینی که خواجه کی بدر آید » چه مفهومی دارد؟

جواب- انگیزه عبادت )حضور و خلوت(

39.در شعر « ترک گدایی مکن که گنج بیابی     از نظر رهروی که در گذر آید

صالح و طلح متاع خویش نمودند    تا که قبول افتد و که در نظر آید » منظور از گدایی  چیست؟

جواب- چون فقر در نظر آنها به معنی فقر نزد مرشد است و عقیده دارند که انسان بدون مربی به جایی  نمیرسد وقتی میگویند گدایی یعنی گدایی نزد یک انسان کامل

40.« بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر      باغ شود سبز و شاخ گل به برآید » به چه  موضوعی اشاره دارد؟

جواب- انگیزه عبادت

41.منظور از « و تفرغ لها » چیست؟

جواب- خوشا به حال آن کسی که در عبادت حالت فراغ و حالت خلوت برایش رخ بدهد.خلوت واقعی

42.منظور از « فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر » چیست؟

جواب- اگر کسی به مرحله خلوت واقهی رسید دیگر سختی و سستی دنیا برایش علی السویه می- شود.مقصود این است که اگر کسی به این لذت برسد دیگر سختی و رنج دنیا اصلا برایش مفهوم ندارد.

43.سختی و سستی دنیا برای چه کسانی مسئله مهمی است؟

جواب- برای مردمی مهم است که به لذت عبادت نائل نشدهاند.

44……………. در عبادتش به جایی رسیده بود که به موجب آن سختیها و سستیها اصلا  برایش نمیتوانست مطرح باشد.

جواب- امام علی)ع(

45.عبادت برای بهشت و عبادت از ترس جهنم ارزشی ندارد.

جواب- نادرست

46.رفتن پیش خدا برای یک چیزی و چیزی از او خواستن باز هم پیش او رفتن است.باز هم تا حدی قلب انسان روشن میشود انسان صفایی پیدا میکند از غیر خدا غفلت میکند و  متوجه او میشود.این قطعا خودش یک درجه ای از پرستش است ولو درجه ضعیفی باشد.

جواب- درست

47.علت اینکه در قرآن به امور مادی زیاد عنایت شده است چیست؟

جواب- رفتن پیش خدا برای یک چیزی و چیزی از او خواستن باز هم پیش او رفتن است.باز هم تا حدی قلب انسان روشن میشود انسان صفایی پیدا میکند از غیر خدا غفلت میکند و متوجه او میشود.این قطعا خودش یک درجه ای از پرستش است ولو درجه ضعیفی باشد.چون همه مردم در درجه بالا نیستند اکثر مردم را اگر ما بخواهبم تربیت بکنیم به طوری که نظام زندگی دنیایشان درست شود و به خدا هم  نزدیک شده باشند از همین راه باید وارد شویم و یا لااقل افراد را در ابتدا از این راه باید وارد کرد.

48.« رضوان من الله اکبر » چه مفهومی دارد؟

جواب- کمی خشنودی خدا از همه چیز بالاتر و بزرگتر است.

49.مشتری « رضوان من الله اکبر » طبعا همه مردم نیستند یک اقلیت مترقی مشتری آن  هستند.

جواب- درست

50.منظور از « لا یاتیه الباطل من بین یدیه » چیست؟

جواب- محال است در سخن خدا یک دروغ و یک باطل بیاید ولو آنکه خیال کنید آن دروغ و باطل برای یک  مصلحت اجتماعی است.

51.سخن قرآن قرآن درباره لذات جسمانی بهشت حقیقت است.اصلا اکثر مردم از این حد جسمانیت و شهوات جسمانی بالاتر نمیروند و به همین جهت نشئه شان چنین نشئه ای  است.آنان که بالاتر میروند میروند در نشئه بالاتر از بهشت جسمانی

جواب- درست

52.در کتاب الطهاره طهارت بر چند قسم است؟

جواب- دو قسم. طهارت از خبث یا آلودگیهای ظاهری و جسمی و عارضی و طهارت از حدث یعنی آلودگی  معنوی طبعی

53.در کتاب الطهاره طهارت از خبث عبارت است از….. ….. از قبیل………..

جواب- تطهیر بدن یا لباس یا چیز دیگر از امور ده گانه ای که اصطلاحا نجاسات خوانده میشوند .– بول و  غایط و خون و منی و میته

54.در کتاب الطهاره طهارت از حدث عبارت است از ………

جواب- وضو و غسل و تیمم که شرط عبادات از قبیل نماز و طواف است و با یک سلسله اعمال طبیعی  مانند خواب و ادرار و جنابت و غیره باطل میشود و باید تجدید شود.

55.در کتاب الصلوه در باره چه مواردی بحث شده است؟

جواب- نمازهای واجب یعنی نمازهای یومیه و نماز عیدین و نماز میت و نماز آیات و نماز طواف و نمازهای نافله یعنی نمازهای مستحبی از قبیل نوافل یومیه و غیره و درباره شرایط و ارکان و مقدمات و موانع و قواطع و خلل نماز و همچنین درباره انواع نماز از قبیل نماز حاضر و نماز مسافر و یا نماز فرادی و نماز  جماعت یا نماز اداء و نماز قضاء بحث شده است.

56.در کتاب الزکوه درباره چه موضوعاتی بحث شده است؟

جواب- زکوه نوعی پرداخت مالی است شبیه به مالیات که به نه چیز تعلق میگیرد : طلا و نقره و گندم و جو و خرما و مویز و گاو و گوسفند و شتر. در فقه درباره شرائط تعلق زکوه به این امور نه گانه و درباره  مقدار زکوه و درباره مقدار مصرف آن که به چه مصارفی باید برسد بحث میشود.

57.در قرآن زکوه غالبا همردیف ……… قرار میگیرد.

جواب- نماز

58.آیه ی « انما الصدقات للفقراء والمساکین و العاملین علیها و المولفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل » درباره چه موضوعی است؟مربوط به کدام  کتاب عبادت است؟

جواب- در قرآن از مسائل زکوه فقط مصارف آن توضیح داده شده است .– کتاب الزکوه

59.تفاوت نظر شیعه و سنی در خمس غنائم جنگی در چیست؟

جواب- از نطر اهل تسنن تنها غنائم جنگی است که یک پنجم آن به عنوان خمس باید به بیت المال منتقل شود و صرف مصالح عمومی گردد.ولی از نظر شیعه غنائم جنگی یکی از چیزهایی است که باید خمس  آن پرداخت شود.

60.خمس نیز مانند زکوه نوعی پرداخت مالی شبیه به مالیات است.مربوط به کدام کتاب  عبادت است؟

جواب- کتاب الخمس

61.معادن و گنجها و مالهای مخلوط به حرام که تشخیص آنها و مالک آنها مقدور نیست و زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد و آنچه از طریق غواصی بدست میآید و مازاد عوائد  سالانه نیز باید تخمیس شوند و خمس آنها داده شود.

جواب- درست

62………… در مذهب شیعه بودجه هنگفتی است که قسمت مهم بودجه یک کشور را می- تواند تامین کند.

جواب- خمس

63.چند روز در سال روزه حرام است؟

جواب- عید فطر و عید اضحی

64.بعضی روزها روزه مکروه است مانند روز………

جواب- عاشورا

65.در کتاب الصوم درباره چه موضوعی بحث شده است؟

جواب- روزه

66.در حال روزه از چه کارهایی باید اجتناب کرد؟

جواب- خوردن و آشامیدن و آمیزش جنسی و سر زیر آب فرو کردن و غبار غلیظ به حلق فرو بردن

67.اعتکاف در لغت و در اصطلاح فقهی به چه معناست؟

جواب- به حسب معنی لغوی یعنی مقیم شدن در یک محل معین

ولی در اصطلاح فقهی عبارتست از نوعی عبادت که انسان سه روز یا بیشتر در مسجد مقیم میشود و  پا بیرون نمیگذارد و هر سه روز روزه میگیرد.

68.اعتکاف واجب است.

جواب- نادرست

69.اگر انسان اعتکاف را شروع کرد و دو روز گذشت روز سوم…………

جواب- واجب میشود

70.اعتکاف نباید در مسجدالحرام یا مسجدالنبی یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صورت گیرد.

جواب- نادرست

71.اعتکاف در مساجد کوچک جایز نیست.

جواب- درست

72.پیغمبر اکرم )ص( چه زمانی اعتکاف مینمودند؟

جواب- دهه آخر رمضان

73.در کتاب الحج آمده است که حج همان عمل معروفی است که……….

جواب- در مکه و اطراف مکه به وسیله حجاج انجام میشود و معمولا توام با عمره است.

74.اعمال حج عبارتست از…………

جواب- احرام در مکه – وقوف در سرزمین عرفات – وقوف شبانه در سرزمین مشعر – رمی جمره العقبهقربانی – حلق یا تقصیر – طواف – نماز طواف – سعی بین صفا و مروه – طواف النساء – نماز طواف النساء

–   رمی جمرات – بیتوته در منی

75.در کتاب العمره درباره چه موضوعی بحث شده است؟

جواب- عمره نوعی حج کوچک است .

76.معمولا برای حجاج ….. است که اول عمره را به جا آورند بعد اعمال حج را.

جواب- واجب

77.اعمال عمره عبارتست از……………

جواب- احرام در یکی از میقاتها – طواف خانه کعبه – نماز طواف – سعی بین صفا و مروه – تقصیر

78.در کتاب الجهاد چه مسئله ای مطرح است؟

جواب- جنگهای اسلامی

79.چرا جهاد در متن دستورات اسلام قرار گرفته است؟

جواب- زیرا اسلام دین اجتماعی و مسئولیتهای اجتماعی است.

80.جهاد بر چند قسم است؟

جواب- ابتدایی و دفاعی

سری چهارم سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

1.تفاوت جهاد دفاعی و ابتدائی در چیست؟

جواب- از نظر فقه شیعه جهاد ابتدایی منحصرا زیر نظر پیغمبر اکرم یا امام معصوم میتواند صورت گیرد و لا  غیر.

این چنین جهادی تنها بر مردان واجب است ولی جهاد دفاعی در همه زمانها بر همه مردم اعم از مرد و  زن واجب است.

2.جهاد یا داخلی است یا خارجی؟

جواب- درست

3.اگر گروهی از مردم بر امام مفترض الطاعه مسلمین خروج کنند آنچنانکه ……. یا….. ……

و ………… کردند جهاد با آنها واجب است.

جواب- خوارج – اصحاب جمل – اصحاب صفین

4.منظور از احکام ذمه چیست؟

جواب- شرایط پذیرفتن غیر مسلمان تحت عنوان تابعیت دولت اسلامی

5.در کتاب امر به معروف و نهی از منکر آمده است که چرا اسلام یک مسئولیت مشترک  برای عموم بوجود آورده است؟

جواب- زیرا اسلام یک دین اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی است و محیط مناسب را شرط اصلی  اجراء برنامه آسمانی و سعادت بخش خود میداند.

6.پاسداری نیکیها به نام ………. و ستیزه گری با بدیها …………. نامیده میشود.

جواب- امر به معروف – نهی از منکر

7.امر به معروغ و نهی از منکر در فقه اسلامی شرائط و مقررات و نظاماتی دارد که در فقه  مسطور است.

جواب- درست

8.نکته: عبادات اسلامی با فلسفه های زندگی توام است و در متن زندگی پاقع شده  است

9.یکی از خلقهای  ثابت همگانی تغییر ناپذیر و نسخ ناپذیر که زمان هیچ وقت نمیتواند در  آن تاثیر داشته باشد چیست؟

جواب- عبادت و پرستش

10.یکی از حاجت های بشر چیست؟

جواب- پرستش

11.پرستش یعنی چه؟

جواب-پرستش یعنی آن حالتی کهدر آن انسان یک توجهی می کند از ناحیه باطنی خودش به آن حقیقتی که او را آفریده است و خودش را در قبضه قدرت او میبیند.خودش را به او نیازمند میبیند سیری است که  انسان از خلق به سوی خالق میکند.

12.یکی از نیاز های روحی بشر چیست؟

جواب- پرستش

13.« عشق بحری آسمان بر وی کفی    چون زلیخا در هوای یوسفی » به کدام موضوع  اشاره دارد؟

جواب- پرستش در هستی

14.« دور گردان را ز موج عشق دان    گر نبودی عشق بفسردی جهان » به کدام گزینه  مربوط است؟

جواب- پرستش در هستی

15.« کی جمادی محو گشتی در نبات؟    کی فدای روح گشتی نامیات؟ » به چه مسئله ای  اشاره دارد؟

جواب- پرستش در هستی

16.« روح کی گشتی فدای آن دمی؟     کز نسیمش حامله شد مریمی؟ » به کدام موضوع  اشاره دارد؟

جواب- پرستش در هستی

17.« هر یکی بر جا فسردی همچو یخ    کی بدی پران و جویان چون ملخ » به کدام موضوع  اشاره دارد؟

جواب- پرستش در هستی

18.« دره دره عاشقان آن جمال    رو کند سوی علو همچون نهال » به کدام موضوع اشاره  دارد؟

جواب- پرستش در هستی

19.« سبح لله هست اشتابان    تنقیه تن میکنند از بهر جان » به کدام موضوع اشاره دارد؟

جواب- پرستش در هستی

20.یکی از خلقهای ثابت همگانی تغییر ناپذیر و نسخ ناپذیر که زمان هیچوقت نمیتواند در  آن تاثیر داشته باشد ……………….. است.

جواب- عبادت و پرستش

21.یکی از حاجتهای بشر پرستش است.

جواب- درست

22.إ  نِ رَب  كَ  ي عَل مَ  أنَ كَ  ت قَو  م أ دَن ىَ  مِ ن  ث ل ثَي ِ الل  یلِ  وَن صِفَ  ه وَث ل ثَ ه  وَطاَئفَِ ة  مِ نَ ال ذِينَ  مَعَكَ  به چه  موضوعی اشاره دارد؟

جواب- خدا میداند که تو و افرادی که با تو هستند شب ها به پا می خیزند.عبادت میکنید.خدا را پرستش  میکنید.

23.وَ  مِنَ  الل  یلِ  فَتَهَ ج  د ب هِِ نافلِ ةَ  لكََ  عَسى أ نَ  يَ بعَثَ كَ رَبكَُّ  مَقام ا  مَ ح مودا   یعنی چه؟

جواب- ای پیامبر قسمتی از شب را تهجد کن.شاید که خدا به این حال تو را به مقام محمود برساند.

24.چه کار هایی میتواند عبادت باشد؟

جواب- هر کار خیر و مفیدی اگر با انگیزه پاک خدایی توام باشد.

25.چند نوع کار وجود دارد؟

جواب- عبادت محض و مصلحت های زندگی

26.کاری که مصلحتی غیر از عبادت ندارد چیست؟

جواب- نماز

27.شرک چیست؟

جواب- هر نوع طاعتی که از طاعت خدا سرچشمه نگیرد.خواه اطاعت نفس اماره و یا اطاعت انسان های  دیگر

28.نکته: خضوع نسبت به چیزی اگر جنبه تقدیس پیدا کند عبادت است

29.نکته: اعمالی که به قصد انشا عبادت و اظهار عبودیت انجام می گیرد برای غیر خدا جایز  نیست.

30.فرق تواضع و تعظیم چیست؟

جواب- مفهوم تواضع یعنی اعلام کوچکی ولی مفهوم تعظیم اعلام عظمت و احترام دیگری

31.انواع تسبیح و تقدیس ؟

جواب- لفظی عملی

32.تسبیح لفظی یعنی انسان با یک جمله لفظی معبود خود را تقدیس کند ماننده:سبحانالله

جواب- درست

33.کلمه ی الحمد لله یعنی چه؟

جواب- جمیع حمد ها را به خدا اختصاص می دهد  و فاعل حقیقی همه ی نعمت ها و منشا همه خیرات

34.کلمه ی الله اکبر یعنی چه؟

جواب- خدا را برتر از همه چیز اعلام می کند

35.تقدیس عملی یعنی چه؟

جواب- انسان عملی از خود انشا کند که مفهوم قدوسیت آن موجود باشد ماننده: رکوع

36.نکته : تقدیس فطری است

37.تفکر ساعة خیر من عبادة سنة. تفکر ساعة خیر من عبادة ستیّن سنة. تفکر ساعة خیر  من عمل سبعین سنة

جواب- تفکر عبادت است

38. انواع عبادت؟

جواب- عبادت بدنی. عبادت مالی. عبادت فکری

39.مفهوم تفکر ساعة خیر من عبادة سنة. ستیّن سنة. سبعین سنة چیست؟

جواب- تفکر برترین عبادت است

40.بینش خاص مذهب تشیع مربوط به چیست؟

جواب- انسان

41.طبق بینش مذهب تشیع عبودیت یگانه وسیله چیست؟

جواب- وصول به مقامات انسانی

42.طی طریق عبودیت به صورت کامل و تمام جز با …………… میسر نیست.

جواب- عنایت معنوی و قافله سالاری انسان کامل که ولی و حجت خدا است

43.« بنی الاسلام علی خمس: علی الصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولایه و لم یناد  بشیء کما نودی بالولایه » مربوط به چیست؟

جواب- پیوند عبادت و ولایت

44.یکی از دلایل حجیت عقل از نظر قرآن چیست؟

برای احکام و دستورها فلسفه ذکر میکند.

45. یکی از دلایل حجیت عقل از نظر قرآن این است که برای احکام و دستورها فلسفه ذکرمیکند معنای این امر چیست؟

جواب- دستور داده شده معلول این مصلحت میباشد.

46.علمای اصول میگویند مصاالح و مفاسد در سلسله علل احکام قرار نمیگیرند.

جواب- نادرست

47.قرآن در کدام آیه میگوید نماز بهپا دارید و در جای دیگر فلسفه اش را هم یادآوری می- کند؟

جواب- « ان الصلوه تنهی عن جوابحشاء و المنکر »

48. قرآن در این آیه چه چیزی را بیان میکند؟

« کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون »

جواب- از روزه یاد میکند و فلسفه اش را بیان میکند.

49.اقسام توحید در کدام گزینه آمده است؟

جواب- توحید ذاتی – توحید صفاتی – توحید افعالی – توحید عبادی

50.منظور از توحید ذاتی چیست؟

جواب- یعنی اینکه ذات پروردگار یگانه است مثل و مانند ندارد ماسوا همه مخلوق اوست و دون درجه و  مرتبه او در کمال بلکه قابل نسبت به او نیست.

51.آیه « لیس کمثله شیء » و « لم یکن له کفوا احد » مربوط به کدام نوع از توحید می- باشند؟

جواب- توحید ذاتی

52.منظور از توحید صفاتی چیست؟

جواب- یعنی صفات خداوند از قبیل علم قدرت حیات اراده ادراک سمیعیت بصیریت حقایقی غیر از ذات  پروردگار نیستند.عین ذات پروردگارند.

53.ذات پروردگار به نحوی است که صفاتی چون علم و قدرت و … بر او صدق میکند و یا ) به قولی ( به نحوی است که آثار این صفات بر او مترتب است.مربوط به کدام نوع از توحید  است؟

جواب- توحید صفاتی

54.منظور از توحید افعالی چیست؟

جواب- یعنی نه تنها همه ذاتها بلکه همه کارها ) حتی کارهای انسان ( به مشیت و اراده ی خداوند است  و به نحوی خواسته ذات مقدس اوست.

55.منظور از توحید عبادی چیست؟

جواب- یعنی جز ذات پروردگار هیچ موجودی شایسته عبادت و پرستش نیست.پرستش غیر خداوند  مساوی است با شرک و خروج از دایره توحید اسلامی.

56.توحید در عبادت با سایر اقسام توحید از چه نظر تفاوت دارد؟

جواب- آن سه قسم دیگر مربوط است به خدا و این قسم مربوط است به بندگان

57.توحید در عبادت یعنی لزوم ……….

جواب- یگانه پرستی

58.توحید در عبادت از شوؤن ……….. است.اما حقیقت این است که از شوؤن ……….. نیز  است.

جواب- بندگان – خداوند

59.چرا توحید در عبادت از شوون خداوند نیز است؟

جواب- زیرا توحید در عبادت یعنی یگانگی خداوند در شایستگی برای معبودیت پس او گانه معبود به حق  است.

60.کلمه …………. همه مراتب توحید را شامل میشود.

جواب- لا اله الا الله

61.مفهوم ابتدایی کلمه « لا اله الا الله » چیست؟

جواب- توحید در عبادت

62.اگر کسی در اعتقادش به این دو اصل خللی باشد جزء مسلمین محسوب نمیگردد.این  دو اصل کدامند؟

جواب- توحید ذاتی و توحید در عبادت

63.اختلاف وهابیه با سایر مسلمین در چیست؟

جواب- اختلاف در این است که آیا استشفاعات و توسلات عبادت است یا نه

64. توحید ذاتی و صفاتی و افعالی جزء کدام دسته از توحید هستند؟

جواب- توحید نظری و از نوع شناختن

65.توحید در عبادت جزء کدام دسته از توحید است؟

جواب- توحید عملی از نوع بودن و شدن

66.کدام مراتب توحید از نوع تفکر و اندیشه راستین هستند؟

جواب- توحید ذاتی و صفاتی و افعالی ) توحید نظری (

67.کدام مراتب از توحید از نوع بودن و شدن راستین هستند؟

جواب- توحید در عبادت ) توحید عملی (

68.توحید نظری بینش کمال است و توحید عملی جنبش در حهت رسیدن به کمال؟

جواب- درست

69.توحید نظری پی بردن به …………. است و توحید عملی ……….. است.

یگانگی خدا – یگانه شدن انسان

70.توحید نظری دیدن است و توحید عملی رفتن

جواب- درست

سری پنجم نمونه سوالات دوره ضمن خدمت طهارت روح استاد مطهری

1.توحید عملی یا توحید در عبادت یعنی ………….. به عبارت دیگر در جهت پرستش حق

………

جواب- یگانه پرستی – یگانه شدن

2.روشن ترین مراتب عبادت چیست؟

جواب- انجام مراسم تقدیس و تنزیه است که اگر برای غیر خدا واقع شود مستلزم خروج کلی از جرگه  اهل توحید و از حوزه اسلام است.

3.« ارایت من اتخذ الهه هواه » مربوط به چیست؟

جواب- توحید در عبادت ) هر نوع جهت اتخاذ کردن پرستش است (

4.مفهوم جمله ی « آن کس که امر و فرمان شخص دیگر را که خدا به اطاعت او فرمان نداده اطاعت کند و در برابر آن تسلیم محض باشد او را عبادت کرده است. » در کدام آیات آمده  است؟

جواب- « اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله » و « و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

5.در « وجهت وجهی للذی فطر السماوات ……. و انا اول المسلمین » این توحید ابراهیمی  توحید عملی اوست.

جواب- درست

6.کلمه طیبه « لا اله الا الله » بیش از هرچیزی ناظر بر توحید نظری است.

جواب- نادرست

7.کلمه شرک از ……… است.

جواب- مشارکت

8.در قرآن از جمله تقاضاهای موسی از خداوند چیست؟

جواب- « و اشرکه فی امری » یعنی د تبلیغ رسالت هارون را با من شریک گردان

9.در اصطلاح قرآن تنها معنای شرک ثنویت در اعتقاد نیست بلکه معنای شرک به جای خدا  غیر را نهادن است.

جواب- درست

10.در منطق قرآن همه موجودات خدا را پرستش میکنند حال اگر کسی غیر خدا را به جای  او نهاد چه میشود؟

جواب- در عبودیت برای خدا شریک قائل شده است

11.پرستیدن چوب یا سنگ چه نوع شرکی است؟

جواب- شرک در پرستش

12.شرک در پرستش چه نوع شرکی است؟

شرک عملی و از نوع بودن و شدن

13.غیر از شرک در پرستش سایر شرک ها از چه نوعی هستند؟

جواب- شرک نظری و شناخت دروغین

14.بالاترین مرتبه شرک عملی چیست؟سبب چه میشود؟

جواب-شرک جلی – سبب خروج از حوزه اسلام است.

15.انواع ………… وجود دارد که اسلام در برنامه توحید عملی با آنها مبارزه میکند.

جواب- شرک خفی

16.در حدیث « الشرک اخفی من دبیب الذر ….. یحببکم الله » درباره چه مسئله ای صحبت  شده است؟

جواب- شرک )بعضی از شرک ها به اندازه ای ریز و پنهان است که با ذره بین های قوی نیز به زحمت قابل  دیدن است.

17.اسلام هرگونه هواپرستی و جاه پرستی و مقام پرستی و پول پرستی و شخص  پرستی را ….. میشمارد.

جواب- شرک

18.قرآن کریم در داستان برخورد موسی و فرعون؛جابرانه فرمان راندن فرعون بر بنی  اسراییل را چه میخواند؟

جواب- تعبید ) بنده گرفتن (

19. « و تلک نعمه تمنها علی ان عبدت بنی اسراییل » به چه موضوعی اشاره دارد؟

جواب- تعبید ) بنده گرفتن (

20.آن چیزی که از ناحیه فرعون و همه فرعونیان ) به اصطلاح قرآن ملا فرعون ( بر بنی  اسراییل تحمیل شده بود چه بود؟

جواب- اطاعت اجباری

21.حضرت علی )ع( در خطبه …… آنگاه که محکومیت بنی اسراییل در چنگال فرعون و  تسلط ظالمانه فرعون را شرح میدهد با تعبیر ……….. ذکر میکند و میفرماید: ………… جواب- قاصعه – بنده گرفتن – « اتخذتهم جوابراعنه عبیدا »

22.      وَعَدَ  ا  للّ  ال ذینَ  آمَ نوا مِ ن ک م  وَ  عَمِل وا ال صالحِاتِ  لیََ ستَ خلفَِ ن  ه  م فیِ ا لْ رَضِ  کَمَا ا ستَ خلفََ  ال ذی نَ مِ ن  قَ بلهِِ م  وَ  ل یَمَکنَِّ ن  ل هَ م  دینَ ه  م ال ذِی ا رتضَى ل هَ م  وَ  ل یَبدَِّل  نَ ه م  مِ ن  ب عَدِ  خَ وفهِِ م  أ مَن ا  ی عَ ب دوننَی لا   ی شر کِونَ  بی شَ یئ ا  یعنی چه؟

جواب- آنگاه که حکومت حق و خلافت الهی برقرار می شود اهل ایمان از قید اطاعت هر جباری آزادند.

23.نکته: از نظر قرآن هر اطاعت امری عبادت است.اگر برای خدا باشد اطاعت خداست.

24.نکته: از نظر اجتماعی فرمان برداری های اجباری عبادت شمرده میشود.

25.اذا بلغ بنو العاص ثلثین اتخذوا مال الله دولا و عباد الله خولا و دین الله دخلا به چه اشاره  ارد؟

جواب- اشاره به ظلم و استبداد امویان

26.یک رابطه ی رب و مربوبی را بگویید؟

جواب- امویان نه مردم را به پرستش خود می خواندند و نه آن ها را برده خود می ساختند.بلکه جباریت  خود را به مردم تحمیل کرده بودند.

27.لازمه ی شرک در عبادت این است که ان چیزی که پرستش می شود در نظام آفرینس  از نظر خلق و یجاد مقامی داشته باشد.

جواب- نادرست

28.  اگر چیزی وجودش خیلی مفید باشد مانعی ندارد بشر او را پرستش کند

جواب- نادرست

29. تقدیس  آتش ماننده نماز به سمت کعبه است.

جواب- نادرست

30.مفهوم اینما تولوا فثم وجه الله چیست؟

جواب- خدا با کعبه و مسجد الحرام یک ارتباط خاص ندارد

31.حکمت رو به کعبه ایستادن چیست؟

اول این که مسلمانان از لحاظ جهت برای انجام عبادت یکی باشند

ثانیا نقطه ای که برای وحدت انتخاب میکنند اولین جایی باشد که برای پرستش خدای یگانه ساخته شد.

32.انا الیه راجعون) به سوی اویی( به چه چیزی اشاره دارد؟

جواب- مرز توحی و شرک در توحید

33.انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقوم یعنی؟

جواب- انبیا و اولیا راه های خدا هستند

34.و اعلاما لعباده و منارا فی بلاده و ادلا علی صراطه یعنی:

جواب- انبیا و اولیا علامت ها و نشانه های سیر الی الله هستند

35.الدعا الی الله و الادلا علی مرضاة الله یعنی؟

جواب- انبیا و اولیا هادیان و راهنمایان به سوی حق می باشند.

36.تکلیف چیست؟

جواب- قوانین قراردادی که از طرف یک مقام صلاحیت دار وضع و به انسان تحمیل میشود.

37.شرایط تکلیف چیست؟ بلوغ و عقل و اطلاع و آگاهی و قدرت و توانایی و آزادی و اختیار

38.زمان بلوغ مرد؟

تمام شدن 15 سالگی و ورود به 16 سالگی

39.زمان بلوغ زن؟

تمام شدن 9 سالگی و ورود به 10 سالگی

40.اگر قانونگذار قانونی را وضع کند و مکلف اطلاع نداشته باشد . مکلف ملزم نیست.

جواب- درست

41.قبح عقاب بلا بیان یعنی چه؟

جواب- مجازات کسی که از تکلیف آگاه نیست و تقصیری در کسب اطلاع ندارد

42.سوالات در قیامت از گناه کاران؟

چرا وظیفه ات را انجام ندادی؟ چرا ندانستی و چرا در پی تحصیل آگاهی نبودی؟

43.نکته: تکلیف باید در محدوده توانایی های انسان باشد.

44.بما لایطاق یعنی چه؟

جواب- تکلیف به کاری که فوق طاقت و قدرت است

45.لاَ  يكَل فِّ  ا   للّ ن فَ            سا إ لِا   و سعَهَا یعنی ؟

جواب- خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش مکلف نمی سازد.

46.وَأعَِدُّوا ل هَم  ما ا ستَط عَ تم مِّن  ق و ة  وَمِن ربِّاَطِ  ا لخَ یلِ  ت  رهِ  بو نَ بهِِ  عَ د و  ا للِّ  وَعَ د و ك م اشاره به  چه چیزی دارد؟

جواب- مکلف بودن در تحصیل قدرت و توانایی برای جلوگیری از حمله دشمن

47.معنی  رفع ما استکرهوا علیه چیست؟

جواب- آنجا که اجبار و اکراه به میان آید تکلیف ساقط می شود

48.اضطرار یعنی چه؟

جواب- انسان از طرف شخصی مورد تهدی قرار نمی گیرد بلکه خو اوست که انتخاب میکند

49.تفاوت اکراه و اضطرار چیست؟

جواب- در اکراه تهدید در میان است و برای دفع وضع نامطلوب چاره جویی میکند.ولی آن نه.

50.نکته: در باب عبادت تقریبا شبه ای نیست که عمل کودک صحیح است.

51.مفهوم إ  نِ قَ وما   عَب دَوا ا للَّ  رَ غب ةَ  فَت لِ كَ عِباَدَ ة  التُّ جارِ ، وَإ   نِ قَ وم ا  عَب دَوا ا للَّ  رَ هب ةَ  فَت لِكَ  عِباَ دَ ة   ا لعَبِیدِ ، وَإ نِ  قَ  وما   عَب دَوا ا للَّ   ش كر ا  فَت لِكَ  عِباَدَ ة  الا حَرَارِ  چیست؟

جواب-بعضی ها به خاطر بهشت )طمع خودش( عبادت میکنند.بعضی ها ترس از جهنم)ترس خودش( و  بعضی ها سپاسگزارانه )بنده خدا(

52.لیِ غَفِرَ  لكََ  ا  للّ  مَا تقََ دمَ  مِ ن  ذَ نبكَِ  وَمَا تأَ خَرَ در مورد کیست؟

جواب- پیامبر

53.)ا فضَ ل  الناّسِ  مَ ن  عَشِقَ  ا لعِبادَةَ  وَ  عانقََها وَ  باشَرَها بجَِسَدِهِ  وَ  تفََ  رغَ  لهَا(

)طوبی لکم عشق العبادة( اشاره به چه چیزی دارند؟

جواب- در باب ارزش معنوی عبادت

54.پرستش یعنی چه؟

جواب- پرستش آن حالتی را میگویند که در آن انسان یک توجهی میکند از ناحیه باطنی خودش به آن حقیقتی که او را آفریده است و خودش را در قبضه قدرت او میبیند.خودش را به او نیازمند و محتاج می- بیند.

55…………….. آن حالتی را میگویند که در آن انسان یک توجهی میکند از ناحیه باطنی خودش به آن حقیقتی که او را آفریده است و خودش را در قبضه قدرت او میبیند.خودش را  به او نیازمند و محتاج میبیند.

جواب- پرستش

56.پرستش در واقع سیری است که انسان از خلق به سوی خالق میکند.

جواب- درست

57.پرستش قطع نظر از هر فایده و اثری که داشته باشد خودش یکی از نیازهای روحی  بشر است.

جواب-درست

58.انجام ندادن آن در روح بشر ایجاد عدم تعادل میکند مربوط به چه کاری است؟

جواب- پرستش

59.اگر انسان همیشه دنبال مادیات برود و وقتی برای معنویات نگذارد باز همیشه روح و  روان او ناراحت است.

جواب-درست

60.امروز که در دنیا بیماریهای روانی زیاد شده است.در اثر این است که ……………

جواب- مردم از عبادت و پرستش رو برگرداندهاند.

61.نماز قطع نظر از هرچیزی طبیب سر خانه است.

جواب- درست

62.نماز برای سلامتی انسان لازم است.

جواب- درست

63.اگر انسان در شبانه روز ساعتی از وقت خودش را اختصاص به راز و نیاز با پروردگار  بدهد.روحش را پاک میکند.

جواب- درست

64. عنصرهای روحی موذی به وسیله یک نماز از روح انسان بیرون میرود.

جواب- درست

65.خداوند انسان را برای این آفرید که تنها او را ……………….

جواب- پرستش کند و فرمان او را بپذیرد.

66.پس وظیفه انسان اطاعت امر خداست.

جواب- درست

67.« همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکه مرا پرستش کنند »  به چه موضوعی  مربوط است؟

جواب- عبادت راز آفرینش و اینکه خداوند انسان را برای این آفرید که تنها او را پرستش کند و فرمان او را  بپذیرد.

68.او)انسان( جز در راه پرستش خدای خویش و جز با یاد او خود را نمییابد و اگر خدای  خویش را فراموش کند ………………

جواب- خود را فراموش میکند و نمیداند که کیست و برای چیست و چه باید کند و کجا باید برود.

69.« همانا از آنان مباشید که خدا را فراموش کردند و خداوند خودشان را از یاد خودشان  برد.» به کدام موضوع اشاره دارد؟

جواب- عبادت راز آفرینش و اینکه او)انسان( جز در راه پرستش خدای خویش و جز با یاد او خود را نمییابد و اگر خدای خویش را فراموش کند خود را فراموش میکند و نمیداند که کیست و برای چیست و چه باید  کند و کجا باید برود.

70.« الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لاتعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا  صراط مستقیم لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون » به کدام موضوع اشاره دارد؟

جواب- عبادت پیمان الهی

71.در آیه ی « الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لاتعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون » سخن از چه  مسئلهای است؟

جواب- یک عهد و پیمان

72.در آیه ی « الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لاتعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون » منظور از پرستش  شیطان شیطان پرستی به آن معنا نیست که ………..

جواب- برویم در یک محراب مجسمه شیطان را بسازیم بلکه همان تبعیت از شیطان است.

73.« و ان اعبدونی » ما با همدیگر پیمان بستیم که ………..

جواب- شیطان را پرستش نکنید و مرا پرستش کنید.

74.« هذا صراط مستقیم » راه راست که شما را به سعادت برساند این است.

جواب- درست

75.« و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلوه و یوتوا الزکوه و ذلک  دین القیمه » اشاره به چه موضوعی دارد؟

جواب- عبادت ماموریت انسان

76.پیغمبر قرآن و آیات الهی بینه الهی است.

جواب- درست

77.« و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین » گفته که فقط ……….

جواب- خدا را  بپرستید و غیر از خدا هیچکس را نپرستید و دین را و راه را و خضوع را فقط برای او انجام  دهید.

78.حنیف یعنی چه؟

جواب- حق گرا

79.فرق حنیف و جنیف در چیست؟

جواب- حنیف یعنی حق گرا.فرقش با جنیف این است که ما دو نوع تمایل داریم.تمایل از حق به باطل که  به این جنافت میگویند و تمایل از باطل به حق که به آن حنافت میگویند.

80.منظور از حنافت چیست؟

جواب- تمایل از باطل به حق که به آن حنافت میگویند.

81.منظور از جنافت چیست؟

جواب- تمایل از حق به باطل که به این جنافت میگویند.

82.گرایش به اعتدال و میانه روی و « کذالک جعلناکم امه وسطا » را ………… میگویند.

جواب- حنافت

83.حنافت همان گرایش به حق است.

جواب- درست

84.گرایش به افراط یا تفریط را جنافت میگویند.

درست

85.بینع از مردم چه خواسته است؟

اول اینکه جز خدا هیچ معبودی عبادت نشود.خضوع فقط و فقط در برابر اوست.حنفاء حق گرا باشید معتدل  باشیدو دوم یقیموا الصلوه نماز را اقامه کنید که پیوند میان عبد و خالق است .به پا دارید نماز را.

86……….. پیوند میان عبد و خالق است.

جواب- نماز

87.بهپا داشتن نماز غیر از خواندن نماز است.

جواب- درست

88.بهپا داشتن نماز یعنی نماز را جوری بخوانید که ………..

جواب- حق نماز ادا بشود.

89.منظور از اقامه نماز چیست؟

جواب- نماز با حضور قلب نماز با خشوع و خضوع نماز با تفکر که این را میگویند اقامه نماز.

90.« گفت پیغمبر صباحی زید را      کیف اصبحت ای رفیق باصفا » به کدام موضوع اشاره  دارد؟

جواب- عبادت نشانه ایمان

91.« گفت عبا موقنا باز اوش گفت      کو نشان از باغ ایمان گر شگفت » به کدام موضوع  مربوط است؟

جواب- عبادت نشانه ایمان

92.« گفت تشنه بوده ام من روزها    شب نخفتستم ز عشق و سوزها » با کدام مسئله  ارتباط دارد؟

جواب- عبادت نشانه ایمان

93.« گفت از این ره کو رهآوردی بیار     در خور فهم و عقول این دیار » به کدام گزینه مربوط  است؟

جواب- عبادت نشانه ایمان

94.« گفت خلقان چو بینند آسمان     من ببینم عرش را با عرشیان » به کدام گزینه مربوط  است؟

جواب- عبادت نشانه ایمان

95.« هین بگویم یا فروبندم نفس     لب گزیش مصطفی یعنی که بس » مربوط به کدام  گزینه است؟

جواب- عبادت نشانه ایمان

96.نگویید اسلام تنها یک دین اجتماعی است.اسلام تنها دین اخلاق است.بلکه اسلام دین  همه اینهاست.

جواب- درست

97.اسلام بالاترین حرف را درباره تعلیمات اجتماعی گفته است که میفرماید:

جواب- « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط »

98.در آیه ی « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس  بالقسط » درباره چه موضوعی صحبت شده است؟

جواب- تعلیمات اجتماعی

99.تمام پیغمبران را فرستادیم برای اینکه در میان مردم ………… پیدا بشود.

جواب- عدالت اجتماعی

100.اسلام برای اخلاق خوب بالاترین حرفها را زده است که میفرماید:

جواب- « هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمته »

سری پنجم نمونه سوال آزمون تربیت در پرتو عبادت فرهنگیان

1. در آیه ی « هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم  الکتاب و الحکمته » در باره چه موضوعی صحبت شده است؟

جواب- اخلاق خوب

2.مقام عبادت مافوق تمام چیزهاست.

جواب- درست

3.اسلام که ارزش تعلیمات اجتماعی را بالا برده است از ارزش عبادن کاسته است.

جواب- نادرست

4.از نطر اسلام سرلوحه تعلیمات ………… است.

جواب- عبادت

5.اگر عبادت درست باشد ……………….

جواب- آن دوتای دیگر ) اخلاق خوب و تعلیمات اجتماعی ( درست میشود و اگر عبادت درست نباشد آن  دوتا واقعیت پیدا نمیکند.

6. در دنیا کسی کسی پیدا نمیشود که در مسائل اخلاقی و اجتماعی مسلمان خوبی  باشد ولی در مسائل عبادی مسلمان خوبی نباشد.

جواب- درست

7. ما برای آدم نماز نخوان چیزی از مسلمانی قائل نیستیم.

جواب- درست

8. امیرالمومنین )ع( فرمودهاند: بعد از ایمان به خدا چیزی در حد …………. نیست.

نماز

9پ.یغمبر اکرم )ص( فرمودند: نماز مثل چشمه آب گرمی است که در خانه انسان باشد وانسان روزی پنج بار در آن آب گرم شستشو بکند.

جواب- درست

10.« تعاهدوا امر الصلوه و حافظوا علیها » یعنی ………..

جواب- رسیدگی به کار نماز بکنید محافظت بر نماز بکنید.) عبادت سرلوحه تعلیمات اسلام (

11.« و امر اهلک بالصلوه واصطبر علیها » یعنی ………… و به چه موضوعی اشاره دارد؟

جواب- به خاندانت دستور بده که نماز بخوانند.خودت هم بر نماز صبر کن یعنی نماز زیاد بخوان و آن را  تحمل کن.

سوالات آزمون جبرانی تربیت در پرتو عبادت یکشنبه 20 خرداد 1397

از دیدگاه استاد مطهري کدام یک از توصیفات (اقوال و افعال) زیر براي غیر خدا شرك محسوب می شود؟

ب( توصیفاتی که حکایت گر تسبیح و تکبیر و تحمید و ستایش ذات کامل و غنی مطلق است.

از دیدگاه دانشمندان روانکاوي بیشترین و کمترین بخش شعور انسان چگونه است

الف( بیشترین آن شعور ناآگاهانه و کمترین آن شعور آگاهانه )

از نسبت عالم طبیعت )شهود( با عالم ملکوت )غیب( در حدیث به چه چیز تعبیر شده است؟

ب( انداختن حلقه انگشتري در صحرا

از نظر اسلام، سرلوحه تعلیمات چیست؟

ج( عبادت

از نظر مسلمات دینی و برخی علماي دین شناسی، کدام گزینه نادرست است؟

ج( بشر پرستش را از بت یا یا دیگر مخلوقات آغاز کرده و تدریجا با تکامل تمدن به پرستش خداي یگانه رسیده است

اساسی ترین پیام قرآن و پایه تمام پیام هاي دیگر که اختصاص به پیامبر خاتم (ص)

نداشته و سرلوحه رسالت همه پیام آوران الهی می باشد، کدام است؟

پیام توحید

اصلی در اصطلاح علماي علم اصول با این موضوع وجود دارد: مجازات کسی که

از تکلیف آگاه نیست و تقصیري در کسب اطلاع ندارد؛ اصل مزبور چه نام دارد؟

ج( قبح عقاب بلا بیان

اعتکاف در چه صورت واجب می شود؟

ج( در صورت شروع کردن اعتکاف و گذشت دو روز از آن ، روز سوم واجب می شود.

اعتکاف در کدام یک از مساجد زیر جایز نیست؟

د( مساجد کوچک

اقبال لاهوري با عبارت زیر، به تعریف کدام گزینه پرداخته است؟ عمل حیاتی و متعارفی است

که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کلّ بزرگترى از حیات اکتشاف مى کند.

ج( نیایش

این دانشمند ضمن پذیرش حس پرستش در انسان می گوید: مسئله بر سر این نیست

که (انسان) دین دارد یا ندارد، مسئله بر سر این است که کدام دین را دارد

ب( اریک فروم

این فیلسوف بزرگ در کتابش در بخش الهیات حدود چهل صفحه را به

تفسیر ماهیت عشق اختصاص داده است. نام و کتاب او چیست؟

ج( ملا صدرا – اسفار

آیه » لیس کمثله شیء« بیان کننده کدام مرتبه از توحید است؟

د( توحید ذاتی

با توجه به کدام یک از مراتب توحید، جز ذات پروردگار، هیچ موجودي شایسته عبادت و پرستش نیست

د( توحید عبادي

بر اساس روایت امام علی )ع( در نهج البلاغه بالاترین مرتبه عبادت کدام است؟

د( عبادت آزادانه و سپاسگزارانه

بنا بر دیدگاه کدام فیلسوف مسلمان ایرانی گردش آسمان

تکان خوردن زمین، ریزش باران، جریان آب، پرستش و عبادت خداوند است؟

الف( فارابی

به اعتقاد شهید مطهري ستایش هاى مبالغه آمیز بشر امروز از قهرمان هاى حزبى یا ملّى

دم زدن از پرستش حزب، مرام، مسلک، پرچم، آب و خاك

و احساس میل به فداکارى در راه این ها معلول کدام حس بشر است؟

ج( حس تقدیس

پایدارترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و اصیل ترین ابعاد وجود او در کدام حس تبلور می یابد؟

ج( حس نیایش و پرستش

پرورش کدام حس مورد عنایت اسلام و مبناي انجام عبادات اسلامی است؟

د( تقدیس و پرستش، حقیقت جویی، جمال و زیبایی

پیامبران آورنده کدام یک از موارد زیر نبوده اند؟

ج( پرستش

تفاوت اکراه و اجبار با اضطرار چیست؟

الف( در اکراه و اجبار، پاي تهدید انسان در میان است بر خلاف اضطرار.

تمایز مذهب تشیع از سایر مذاهب اسلامی در چیست؟

ب( پیوند عبادت و ولایت انسان کامل است.

توجه و خضوع و تعظیم و تکریم نسبت به چیزي، در چه صورتی عبادت محسوب می شود؟

ب( اگر جنبه تمدیس و پرستش پیدا کند

توحید نظري به کدام یک از مراتب توحید اطلاق می شود؟

ج( توحید ذاتی، صفاتی و افعالی

جهاد امام علی )ع( با خوارج و اصحاب جمل از کدام نوع است؟

الف( داخلی

حدیث زیر بیانگر کدام موضوع است؟ روز قیامت برخی گناهکاران را در محکمه عدل الهی حاضر می کنند

و درباره برخی کوتاهی ها در انجام مسئولیت هایشان آنها را مورد مؤاخذه قرار می دهند.

به گناهکار گفته می شود: چرا وظیفه ات را انجام ندادي؟

ب( ضرورت تحقیق و جستجو از تکالیف

حکماي اسلامی به کدام نوع از عشق قائل هستند؟

الف( عشق جنسی و جسمانی و عشق هاي روحانی

در اصطلاح قرآن تنها معناي … ثنویت در اعتقاد نیست، بلکه معناي … به جاي خدا غیر را نهادن است

الف( شرك، شرك

در چه روزهایی روزه گرفتن حرام و مکروه است؟

د( عید فطر و قربان حرام و روز عاشورا مکروه

در کدام باب تقریبا شبهه اي نیست که عمل کودك صحیح نیست

الف( عبادات

در کدام گزینه نماز با حضور قلب، نماز با تفکر و حق نماز را ادا کردن وجود دارد؟

الف( اقامه نماز

روح عبادت ذکر است که در عرفان به … تعبیر می شود

الف( حضور

شناخت خداوند یگانه به عنوان کامل ترین ذات با کامل ترین صفات، منزه و پاك از هرگونه نقص

و کاستی و عیب و شناخت رابطه او با جهان هستی عکس العملی در ما ایجاد می کند که از آن به … تعبیر می شود.

ب( پرستش

طبق حدیث کدام گزینه صحیح است؟ پیامبر )ص( هرگاه اولاد عاص بن امیه )

جد مروان حکم و اکثریت خلفاي اموي( به سی تن رسد، مال خدا را میان خود دست به دست می کنند، بندگان خدا

را بنده خود قرار می دهند و دین خدا را مغشوش می سازند.

ج( امویان استبداد و جباریت خود را بر مردم تحمیل کرده

بودند که پیامبر با آینده نگري الهی خود، این وضع را نوعی شرك و رابطه رب

و مربوبی خواند طبق فرموده امیر مؤمنان علی )ع( مرتبه نماز در چه حدي است؟

د( بعد از ایمان به خدا

طبق فرموده رسول گرامی اسلام در باب ارزش معنوي عبادت، بهترین مردم کیست؟

د( کسی که به پرستش و نیایش عشق بورزد

طبق فرموده رسول گرامی اسلام صلی االله علیه و آله و سلم، نماز به چه چیز

تشبیه شده است که انسان روزي پنج بار خود را در آن شستشو می کند؟

ج( چشمه آب گرمی که در خانه انسان است.

عبادت محض به چه معناست؟

الف( کاري که مصلحتی غیر از عبادت ندارد مثل نماز

عبارت از نظر اسلام هر کار خیر و مفیدي اگر با انگیزه پاك خدایی توأم باشد عبادت است بیانگر کدام گزینه است؟

ب( ابعاد عبادت

عبارت زیر از کدام شخصیت است؟ من، هم در روح خودم و هم در جهان یک خلأیی را

یک جاي خالی را احساس می کنم که هیچ چیز نمی تواند آن را پر کند مگر یک معنویتی.

الف( جواهر لعل نهرو

عبارت مغز من مثل این کشوهاي عطاري است، هرکدام را که بخواهم بیرون می کشم و هرکدام را که بخواهم می بندم از کدام شخصیت است؟

ج( ناپلئون

قرائت حمد و سوره و اذکار رکوع و سجود جزء کدام نوع پرستش است؟

ب( پرستش قولی

کدام عبادت مظهر کامل اظهار عبودیت در اسلام است؟

ب( نماز

کدام گزینه از اصول تعلیمات پیامبران الهی به شمار می آید؟

ب( عبادت و پرستش

کدام گزینه از انواع عبادت نیست؟

ج( عبادت مجازي

کدام گزینه از شرایط تکلیف نیست؟

ج( اجبار و اکراه

کدام گزینه با توجه به اهمیت آن غالبا در قرآن، هم ردیف نماز آمده است؟

ج( زکات

کدام گزینه جاهاي خالی ر در عبرت زیر تکمیل می کند؟ پیغمبران آمده اند براي این که ما را به … خودمان سوق بدهند و آن شعور ناآگاه و آن امر … را به یک امر آگاهانه تبدیل کنند. آن وقت دیگر تمام کارهاى انسان اخلاقى مى شود.

د( فطرت – فطري

کدام گزینه در محتواي پرستش نیست

د( محدودیت انسان

کدام گزینه در مورد پرستش صحیح نیست؟

ج( پرستش یکی از نیازهاي جسمی بشر است

کدام گزینه در مورد فلسفه رو به کعبه ایستادن به هنگام نماز صحیح نیست؟

الف( تعظیم و تکریم و تقدیس کعبه

کدام گزینه درباره پرداخت خمس از دیدگاه اهل سنت و شیعه درست است؟

ج( اهل سنت تنها غنائم جنگی را و شیعه غنائم جنگی را یکی از چیزهایی می داند که مشمول حکم خمس است

کدام گزینه صحیح نیست؟

د( شخصى ناراحتى شدیدى پیدا کرده که باید او را با عجله به دکتر رسانید ، و شما براى نماز هم وقت دارید، در اینجا نماز عمل صالح است و اول باید نماز را خواند.

کدام گزینه یکی از دلایل حجیت عقل از نظر قرآن می باشد؟

الف( آوردن فلسفه براي احکام و دستورهاي خداوند

کدام نوع از انواع جهاد فقط بر مردان واجب است؟

ج( جهاد ابتدایی

کدام نوع جهاد بر همه مردم اعم از مرد و زن واجب است؟

ج( جهاد دفاعی

کدام یک از فرقه هاي زیر اعتقاد به شفاعت و توسل به انبیا را مخالف توحید در عبادت می داند

ب( وهابیه

کدام یک از مراتب توحید )لزوم یگانه پرستی( ابتدائا به نظر می رسد از شئون بندگان است ولی در حقیقت آن نیز از شئون خداوند است؟

الف( توحید عبادي

کدام یک از مراتب چهارگانه توحید از نوع شناختن و کدام از نوع بودن و شدن است؟

ج( توحید ذاتی و صفاتی و افعالی از نوع شناختن )نظري( و توحید عبادي از نوع بودن و شدن )عملی( است

کلمه طیبه لا اله الّا االله بیش از هر چیزي ناظر بر کدامیک از مراتب توحید است؟

ج( توحید عملی

کلمه لا اله الا االله کدام یک از مراتب توحید را شامل می شود؟

د( همه مراتب توحید

گزینه درست درباره تفاوت دو واژه حنیف و جنیف کدام است؟

د( تمایل از باطل به حق را حنیف و عکس آن را جنیف گویند

گزینه درست درباره حکم نماز طواف در حج تمتع و حج عمره کدام است؟

ب( در هر دو واجب است

گزینه صحیح براي مفهوم تسبیح و تنزیه خد کدام است؟

ب( نفی هر گونه …

گزینه صحیح درباره کار و عملی که تکلیف شرعی به آن تعلّق می گیرد کدام است؟

ب( کار و عملی که انسان توانایی انجام آن را داشته باشد.

محقق حلی کتاب عبادات را چند کتاب می داند؟

ج( 10کتاب

معناي دو واژه خبث و حدث به ترتیب کدام است؟

ب( آلودگی هاي ظاهري و جسمی، آلودگی هاي معنوي طبعی

مقصود از روایاتی که ارزش تفکر را بیشتر از عبادت هاي دیگر می دانند چیست؟

د( بیان ضرورت و اهمیت تفکر و اینکه تفکر افضل انواع عبادات است

مکلّف معذور در نزد خداوند کسی است که

الف( کوشش لازم را براي تحصیل آگاهی کرده و در عین حال بدان دست نیافته است

واژه گدایی در شعر زیر به چه معناست؟ ترك گدایی مکن که گنج بیابی / از نظر رهروي که در گذر آید

ج( فقر نزد مرشد کامل

همچنین در سبز پندار بخوانید:

نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت درپرتو عبادت فرهنگیان کتاب طهارت روح

قطعی های سامانه ضمن خدمت فرهنگیان حین آزمون ضمن خدمت

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون دوم ضمن خدمت تربیت درپرتو عبادت – مرحله دوم

از امتیاز شما متشکریم!