محتوا و جزوه متنی کامل آزمون دوم ضمن خدمت الکترونیکی مدیریت فعالیت های اردو های دانش آموزی

محتوا و جزوه متنی کامل آزمون دوم ضمن خدمت الکترونیکی مدیریت فعالیت های اردو های دانش آموزی

جلسه ششم – فیلم اول : بازي هاي گروهی، سرودها و تشویق هاي اردویی – بخش اول

ضمن خدمت الکترونیکی مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی

سرفصل ها :

–   آموزش اوریگامی یا کاغذ و تا

–   نحوه درست کردن جعبه

–   تشویق قرآنی

–   آموزش دست محصل کوش

 

یکی از مهارت هایی که در فعالیت هاي گروهی یا اردوها انجام می شود، آموزش اوریگامی یا کاغذ و تا است.

چون شعار ما در طبیعت، پاکسازي محیط زیست است، دو آموزش را داریم: جعبه و نیمکت.

نحوه توزیع کاغذ بین دانش آموزان

تعدادي کاغذ (به اندازه نصف 4A) را به دانش آموزان داده و از آنها خواسته می شود

که بین خودشان تقسیم کنند و کاغذهاي اضافی را به مربی بر می گردانند .

آموزش اوریگامی

اوریگامی، یک کلمه ژاپنی است. این هنر ابتدا از چین شروع شد،

بعد وارد ژاپن شد و سپس در سراسر جهان پخش شد. اوریگامی در حقیقت پرورش خلاقیت است.

اوریگامی از دو بخش تشکیل شده: اوري به معنی تا کردن با اندیشه و گامی به معنی کاغذ.

دقت داشته باشید که در آموزش اوریگامی، حتما کاغذهاي رنگی استفاده شود.

حتما براي تا زدن کاغذها باید روي زمین یا میز انجام شود و نمی توان روي هوا انجام داد.

در محیط اردویی، تمایلی به استفاده زیاد از میز و صندلی نداریم.

در طول کار آموزش، ابتدا باید روي دست مسئول نگاه کرد.

کاربرد این جعبه در چه جاهایی است؟ در واقع، جعبه هاي یکبار مصرف درست می شود.

ابتدا کاغذهایی را که در دستتان است، از وسط تا بزنید.

حال هر کدام از دو تاي کاغذ را نیز تا خط وسط تا بزنید. سعی کنید کاغذها روي همدیگر قرار نگیرند.

دانلود جزوه متنی ضمن خدمت الکترونیکی مدیریت فعالیت های اردو های دانش آموزی

چهار تاي مثلث قائم الزاویه

در قسمت تاي جدید، از گوشه بالاي کاغذ، به شکل مثلث، تا بزنید.

حتما باید مثلث، قائم الزاویه باشد وگرنه جعبه ناتمام می شود.

مثلث قائم الزاویه است یعنی مثلث 90 درجه است و نباید کج تا بزنیم.

اگر مثلث کج باشد، تا زده نمی شود و مثلث، درست در نمی آید.

در چهار گوشه کار، باید به همین شکل تا زده شود. انگشت را رویش بگذارید و تا بزنید.

این مثلث ها باید تا خط وسط فاصله داشته باشند. سپس، کاغذ اضافه (که در قسمت وسط است) را روي مثلث ها تا می زنید.

قسمت روبه رو نیز همین کار را انجام می دهیم و بعد هر چهار گوشه را باز می کنیم.

دقت کنید که در آموزش اوریگامی در محیط هاي اردویی و حتی در مسیر داخل اتوبوس

به نحو مطلوبی انجام شود و از کثیف شدن خودرو جلوگیري شود.

آموزش اوریگامی در حقیقت پرورش خلاقیت است و کاربرد زیادي در اردوها دارد.

می توان از کاغذهاي باطله نیز استفاده شود.

توجه کنید که در زمان آموزش اوریگامی، حتما مسائل چیستان یا معما مطرح کنید

تا در آموزش اوریگامی همگام سازي شود و بچه هایی که عقب افتادند با بقیه همسان و هماهنگ شوند.

براي نمونه؛ کدام جانور است که صدا ندارد (زرافه؛ حس بویایی مورچه بسیار قوي است).

کدام جانور زبان ندارد (جانور دریایی به نام ماهی) اگر بچه ها جواب ندادند

مربی موظف است که پاسخ همان سؤال را بدهد

چون هدف مربی ضمن آموزش، یادگیري مسائل علمی و مذهبی است.

در ساختن اوریگامی نباید عجله شود تا کار زیبایی را بچه ها ارائه دهند.

گوشه ها را که باز کردیم، انگشت اشاره خود را بالا آورده و با انگشت اشاره و شست، جمع کرده، تا می زنیم.

صافکاري جعبه مرحله آخر است یعنی با انگشت شست از داخل تا زده و آزاد می کنیم.

تشویق قرآنی:

طیب طیب اﷲ احسنت باریک اﷲ

مهارت ساخت اوریگامی در اردو هم در حفظ محیط زیست چه در طبیعت و چه در خودرو، کاربرد دارد.

مربی از بچه ها بخواهد مرحله به مرحله را در دفتر بچسبانند تا فراموش نکنند.

زمانی که بچه ها را به اردو می آورند، حتما نسبت به تشویق ها و دست زدن ها مسلط باشند.

یک مربی شاد، می تواند کاري کند که در اردو به بچه ها خوش بگذرد.

یک مربی اول بایستی یک دست زدن را آموزش دهد و سپس از بچه ها بخواهد آن را تکرار و تمرین کنند.

تشویق گروهی:

تشویق دست زدن “محصل کوش”:

محصل کوش محصل کوش محصل محصل محصل کوش

جلسه ششم – فیلم دوم : بازي هاي گروهی، سرودها و تشویق هاي اردویی – بخش دوم

–   ادامه آموزش اوریگامی یا کاغذ و تا

–   تکنیک خنده

–   بازي سبزیجات

–   آموزش دست ولایت

–   آموزش درست کردن نیمکت

تکنیک خنده: یک نفس عمیق بکشید، گونه هایتان را پر باد کنید و دو نفر

دو نفر به صورت همدیگر نگاه کنید. حال باید مقاومت کنید و هرکسی خندید از بازي خارج می شود.

دانش آموزان، آموزش اوریگامی را در دفترشان مرحله به مرحله بچسبانند.

مربیان، مرحله به مرحله از بچه ها بخواهند با چسب مایع مرحله ها را در یک دفتر بچسبانند

چون فرار است و ممکن است فراموش شود. هر چقدر مربی در این مهارت ها قویتر باشد

در اردو به بچه ها خوش می گذرد و همچنین مهارت هاي زیادي را فرا خواهند گرفت.

بازي سبزیجات

از بچه ها تقاضا می شود در همان جایی که نشسته اند، بایستند. می خواهیم یک بازي انجام بدهیم

به نام بازي سبزیجات. بعد دست راست را به سمت بالا به حالت نیمه مشت شده کنید:

شکل گوجه؛ روي زمین است؛ اگر دستتان برعکس کنید و به سمت پایین

انجام دهید (می گویند هویج (زیر زمین)). اگر کف دست را باز کنند، برگ است.

در اردو چیزي که مهم است، همکاري و همدلی می باشد.

حال مربی هر کدام از این کلمات را تند تند می گوید و دانش آموزي که دستش اشتباه تکان خورد، از بازي خارج می شود و باید بنشیند و همین طور بازي ادامه پیدا می کند.

بازي ها در اردوها نقش بسزایی دارند؛       بازي ها دو نوع هستند: فکري و میدانی

بازي هاي فکري: این بازي را در فضاي بسته یا در خودروها یا زمانی که از نظر جوي، هوا نامساعد است، می توان انجام داد.

بازي هاي میدانی یعنی بچه ها فعالیت در زمین دارند و می توانند فعالیت هاي مختلف ورزشی را انجام دهند.

تشویق دست ولایت:

یک دو سه  یک دو سه  یک دو سه  دست راست را بالا آورده و اﷲ می گویند

یک دو سه یک دو سه یک دو سه                     اﷲ

یک دو سه یک دو سه یک دو سه                  محمد

یک دو سه یک دو سه یک دو سه            علی علی علی

آموزش بعدي، آموزش نیمکت است که اگر یک جعبه را برعکس کنیم، میز نیمکت خواهد شد.

آموزش نیمکت: مجددا کاغذ را بین دوستان خود تقسیم کنید. پس از تقسیم کاغذها، کاغذهاي اضافی برگردانده می شود.

رعایت مسائل ایمنی در وسیله نقلیه – اگر خواستید کاغذها را بین بچه ها تقسیم کنید،

بچه ها به لحاظ ایمنی، به هیچ عنوان از روي صندلی خود نباید بلند شوند.

چون ممکن است اتوبوس توقف ناگهانی داشته باشد و باعث آسیب دیدگی دانش آموز شود.

پس کاغذها باید بین بچه ها حرکت کند نه دانش آموزان.

هدف آموزش اوریگامی در اردوگاه ها، پرورش خلاقیت است.

کشورهایی مانند ژاپن و … به این رشته در مدارس اهمیت زیادي می دهند.

در زمینه اوریگامی (کاغذ و تا)، سایت ها و کتاب هایی نیز وجود دارد.

آموزش نیمکت:

کاغذ (نصف 4A) به شکل مستطیل است؛ می خواهیم به مربع تبدیل شود.

لبه کاغذ را روي لبه دیگر به صورت مثلث قائم الزاویه، تا می کنیم.

کاغذ اضافه را رو به پشت تا می زنیم تا حد تا زدن در ذهنتان بماند. با ناخن گرفته شده تان، خط تا بیندازید

تا کار یک قیچی را انجام دهد. قسمت کاغذ اضافه را جدا می کنیم.

براي حفظ محیط زیست، کاغذهاي اضافه را داخل جعبه هاي از پیش تهیه شده، قرار می دهند.

حال کاغذي که مستطیل بود، با یک مثلث قائم الزاویه، به یک مربع تبدیل شد.

در محیط آموزشی باید به فکر دانش آموزانی که عقب تر هستند

و کند تر عمل می کنند، بود و براي این کار می توان از چیستان یا معما استفاده کرد.

(آن چیست که همه داریم ولی خدا ندارد؛ خدا) (آن چیست که همه می بینیم ولی خدا نمی بیند؛ خواب)

این معماها را می توانید در دفترچه اي به نام دفترچه اردو یادداشت کنید.

همکاران دقت داشته باشند در آموزش هر کدام از مهارت هاي اردویی

مانند مهارت اوریگامی، بین مهارت ها یا آموزش اوریگامی، فاصله بیفتد

تا در حافظه بلند مدت دانش آموزان قرار بگیرند تا بتوانند کار بعدي را خیلی شکیل تر و بهتر انجام دهند.

برای دانلود متن کامل محتوای ضمن خدمت مدیریت فعالیت های اردویی اینجا کلیک کنید

 

همچنین در دی دی فیلم بخوانید :

نمونه سوالات و جزوه متنی ضمن خدمت الکترونیکی مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی

سامانه الکترونیکی انتخاب مدیران مدارس | دستورالعمل فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران مدارس

سایت ثبت نام اینترنتی اسکان فرهنگیان ، آدرس مجتمع رفاهی و آموزش رزرو مدارس در نوروز 1397

5/5 - (1 امتیاز)