پاسخ سوالات آزمون هوشمندسازی مدارس

نمونه سوالات هوشمند سازی مدارس

هوشمندسازی مدارس

سوالات هوشمندسازی مدارس

با توجه به شروع آزمون های هوشمندسازی مدارس فرهنگیان

در این پست نمونه سوالات و پاسخ آزمون هوشمندسازی مدارس را برای شما فرهنگیان عزیز آماده کرده ایم.

۱۸در بخش Libraryنرم افزار snagitمی توان علاوه بر جستجو فایل ها را مرتب کرد

صحیح

۱۹در فرمان Save Asنرم افزار Snagitبا کدام گزینه میتوان کیفیت تصویر را افزایش داد

Quality

۲۰در محیط هایی با روشنایی زیاد ، ویدیو پرژکتور با قدرت روشنایی بالا مناسب است

صحیح

۲۱در مدارسی که آموزش به وسیله وایت برد هوشمند صورت می گیرد ، مدیریت و کنترل کلاس به وسیله معلم دشوار تر است

غلط

۲۲در نرم افزار Swish maxافکت های با حرکت سریع کدام گزینه است

One off

۲۳در نرم افزار Swish maxاگر به شکلی که افکت Moveدارد بخواهیم چرخش اضافه کنیم از کدام گزینه استفاده می کنیم

X angle

۲۴در نرم افزار Swish maxاگر صفحه طراحی انیمیشن را بزرگتر کنیم ، با تنظیم کدام گزینه می توانیم صفحه طراحی را کامل ببینیم

استفاده از منوی View

۲۵در نرم افزار swish maxبرای درج عکس از کدام ابزار استفاده می شود

Import image

۲۶در نرم افزار Swish maxبرای نصب نرم افزار بدون محدودیت زمانی باید فایل Crackرا در محل نصب نرم افزار کپی کرد صحیح ۲۷در نرم افزار Swish maxپروژه با کدام پسوند ذخیره می شود

Swi

۲۸در نرم افزار Swish maxکاربرد ابزار Alphaچیست

محو کردن متن و شکل

۲۹در نرم افزار Swish maxاگر بخواهیم شکلی که افکت Moveدارد را بزرگتر یا کوچکتر کنیم کدام گزینه را تغییر می دهیم

Xscale

۳۰در نرم افزار Swish maxگزینه  Xangle از سربرگ Effectچه کاری انجام میدهد

چرخش شکل

۳۱در نرم افزار Swish maxگزینه Xscale از سربرگ Effectچه کاری انجام میدهد

بزرگ و کوچک کردن شکل

۳۲در نرم افزار ……………… ،Swish maxتصاویر ثابتی هستند که پشت سر هم قرار می گیرند تا یک انیمیشن تولید شود

فریم ها

۳۳در نرم افزار Swish max، Core Effectشامل جلوه هایی است که در محدوده مرکز تصویر یا متن اجرا خواهند شد

صحیح

۳۴در نرم افزار ،Swish maxبرای انتخاب متن تایپ شده باید از کدام ابزار درون جعبه ابزار استفاده شود

Selection tool

۳۵در نرم افزار ،Swish maxبرای تعیین میزان شفافیت متن کدام گزینه به کار برده می شود

Alpha

۳۶در نرم افزار ،Swish maxبرای فشرده سازی فایل خروجی از کدام گزینه استفاده می کنیم

Compress swf file

۳۷در نرم افزار ،Swish maxکدام ابزار برای به حرکت در آوردن اشیا در مسیدر های دلخواه کاربرد دارد

Motion path

۳۸در نرم افزار Swish maxاگر برای میزان چرخش شکل عدد ۷۲۰را وارد نماییم ……………

شکل دو تا چرخش خواهد داشت

۳۹در نرم افزار Swish maxبرای اجرای آلبوم یا انیمیشن تولید شده Flash playerاز کدام کلید های صفحه کلید استفاده می شود

CTRL+ T

۴۰در نرم افزار Swish maxبرای اجرای بدون وقفه موزیک در آلبوم دیجیتال کدام گزینه انتخاب می شود

Convert to movie clip

۴۱در نرم افزار Swish maxبرای افزودن جلوه های هنری به تصاویر و متن از ابزار effectاستفاده می شود

صحیح

۴۲در نرم افزار Swish maxبرای تغییر تنظیمات خروجی از کدام سربرگ استفاده می شود

Control

۴۳در نرم افزار Swish maxبرای تغییر رنگ پس زمینه صفحه طراحی از کدام گزینه استفاده می شود

Background Tint

۴۴در نرم افزار Swish maxبرای تغییر هم اندازه طول و عرض شکل به طور مساوی باید ….

تیک Y=Xرا بگذاریم

از امتیاز شما متشکریم!